Forsvarsakademiet

Sergent – Videregående instruktørkursus

Det videregående instruktørkursus har en varighed på 10 dage – kurset strækker sig over 2 – 4 uger.

Formål
At sætte kursisten i stand til at kunne instruere samt forestå en læringsaktivitet for enkeltmedarbejdere og større grupper, i et fagligt indhold inden for et fagligt område og / eller forløb, og ud fra et defineret læringsmål.

Forudsætninger
For at indtræde på kurset skal kursisten have gennemført og bestået Grundlæggende Instruktørmodul.

Læringsudbytte
Målet er at kursisten efter endt uddannelse/kursus har opnået
følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Skal have viden om teoretiske, metodiske og praksisnære områder indenfor unge- og voksenlæring.
 • Skal have forståelse for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af en læringsaktivitet og en instruktion.
 • Skal have viden om didaktiske sammenhænge i uddannelses dokumentations struktur indenfor kvalifikations rammerne for livslang  læring.
 • Skal have forståelse for udarbejdelse og brugen af fjernundervisning.

Færdigheder

 • Skal kunne vælge og anvende relevante ledelsesmæssige og pædagogiske teorier og metoder til løsning af praksisnære og undervisningsrelaterede opgaver.
 • Skal kunne formidle en læringsaktivitet, med et strukturelt udgangspunkt, i form af en kort instruktion.
 • Skal kunne anvende en læringsplan, til at kunne tilrettelægge en undervisningssituation, samt udarbejde en plan for læringsaktiviteten.
 • Skal kunne vælge og anvende en læringsaktivitet i relation til den i tilrettelæggelsesfasen valgte løsning, samt herefter kunne identificere og vurdere egne udviklingsområder efter modtagelse af konstruktiv feedback.
 • Skal kunne formidle budskaber hensigtsmæssigt i forbindelse med en læringsaktivitet og en instruks.
 • Skal kunne vurdere relevansen for udarbejdelse og brugen af fjernundervisning indenfor eget fagområde.
 • Skal kunne vurdere kvaliteten af egen og andres opgaveløsning.

Kompetencer

 • Skal kunne tage ansvar for læringsaktiviteter ud fra relevante pædagogiske læringsteorier og metoder.
 • Skal kunne tage ansvar for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af en læringsaktivitet samt afgivelse af instruktioner til underlagt eller sidestillet personel.
 • Skal kunne planlægge og tage ansvar for evaluering og udvikling af egen og andres opgaveløsninger.
 • Skal kunne opsøge relevante muligheder for produktion af fjernundervisning indenfor eget fagområde.

Indhold

 • Læring videregående
 • Pædagogik videregående
 • Didaktisk dokumentation
 • Undervisningsmetoder og organisationsformer
 • Fjernundervisning / Digital læring
 • Feedbackprocesser
 • Elevlektioner
 • Evalueringsformer
 • Refleksion
 • Eksamen

Studie -og arbejdsform
Modulet gennemføres som blended learning, hvor der veksles mellem teoretisk og praktisk undervisning.
Der skal forventes en del forberedelse til de enkelte dage, herunder lektielæsning, udarbejdelse af planer for læringsaktiviteter i forbindelse med elevlektioner, praktisk forberedelse af elevlektioner m.m.

Eksamen
Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen.
Kursistens progression gennem elevlektionerne og fjernundervisnings projektet vurderes løbende.
Både eksamen og den løbende vurdering bedømmes med vurderingen bestået/ikke bestået.

Bemærkninger
Enheden skal foranstalte, at kursisten på mødedagen medbringer to læringsmål af 45 minutters varighed, inden for eget fagområ-
de, til brug for afholdelse af elevlektioner. Nærmere detaljer fremgår af den tilsendte velkomstskrivelse.
Enheden bør udarbejde en uddannelsesaftale i samarbejde med kursisten forud for modulets start.

 

Forberedelse
Inden du møder op på det videregående instruktørmodul skal du medbringe 2 læringsmål fra din egen enhed.
Du kan finde en beskrivelse og vejledning på ATutor kurset: “Instruktør uddannelse FLV”.

Medbring følgende

 • Uniform til inden- og udendørsbrug jvf. uniformsbestemmelser.
 • Idrætstøj til inden- og udendørsbrug.
 • Din bærbare computer, som du klargjorte på introduktionsdagen.

Optagelseskrav

 • Gennemført og bestået Grundlæggende instruktørkursus

 

Projekt Transfer
Det anbefales kraftigt at du læser og bruger nedenstående folder: “Værktøjer til et godt udviklingsforløb” sammen med din chef eller nærmeste leder, inden du starter på de forskellige moduler, til at skabe rammerne for at du og din enhed for det optimale ud af din uddannelse og den tid enheden har investeret i din udvikling.

Vi anbefaler at du gemmer dokumentet som PDF og udskriver det så du kan lave en forventnings afstemning i samarbejde med din chef eller nærmeste leder og få skrevet aftaler og fokuspunkter ned i de anviste felter i dokumentet.