Forsvarsakademiet

Sergent – Bliv din egen træner

”Bliv din egen træner” er et af de moduler, som skal gennemføres for at kunne færdiggøre sin GSU.
Indtil 2016 var ”Bliv din egen træner” en del af Instruktør modulet, men grundet ændringer af Instruktør modulet i 2017, blev ”Bliv din egen træner” taget ud.

Book Bliv din egen træner
Bliv din egen træner, er derfor i dag, et selvstændigt kursus/modul, som myndighederne selv står for at booke deres medarbejdere på via arrangementstyrring i DeMars. På AFTC prøver vi efter bedst evne at lægge kurserne ”Bliv din egen træner” mellem de forskellige moduler, så det er muligt at booke dem på, for at kunne færdiggøre GSU.

Det er også muligt at tage kurset ved andre myndigheder end ved AFTC så hvis du har mulighed for at tilmelde dig kurset andre steder og opnå dit Q på den måde er det godkendt på lige vis.

 • NB! Såfrem du har et Q for “MFT I”, kan det godskrives for “Bliv din egen træner”.

Kursus i Bliv din egen træner ved AFTC i 2018:

 • 13. Marts
 • 6. Juni
 • 8.  August

Formål
At den studerende bliver i stand til selvstændigt at vedligeholde og opbygge egen fysiske form så det bliver muligt fysisk at fungere som ansat militær/ civil i forsvaret.

Målgruppe
Alt personel i Forsvaret, der i det daglige er fysisk belastet.

Deltagere
Min 10 – Max 24

Tilmeldingsfrist
6 uger før kursusstart

Forudsætninger
Den studerende skal have aflagt og bestået forsvarets træningstilstandsprøve. Kurset er åbent for ekstern deltagelse.
Kurset er også velegnet til personel, der skal deltage i internationaleoperationer eller til personel, der mangler kendskab til fysisk træning generelt.

Læringsmål:

Viden

 • Skal kunne forstå og reflektere over idrætsteorier, metoder og praktisk udførsel, samt kunne demonstrere grundlæggende elementer inden for almen militær fysisk træning i relation
  til det militære virke.
 • Skal kunne demonstrere grundlæggende viden om core, kredsløb- og styrketræning.
 • Skal have viden om kost og ernærings indvirkning på træningstilstand og ydeevne, også i forbindelse med udsendelse til internationale operationer.
 • Skal have viden om God ergonomi i forsvaret, herunder forebyggelse af tunge løft, skub og træk samt manuel håndtering ved egentlig militærtjeneste.
 • Skal have viden om Forsvarets Fysiske Test og træning til testene.

Færdigheder

 • Skal kunne udvælge træningsmetoder i forhold til konkrete militære opgaver, der medfører en øget fysisk belastning.
 • Skal kunne anvende grundlæggende træningsmetoder i forhold til optimering af egen fysisk træning og mod fastsatte specifikke trænings mål.
 • Skal kunne opretholde en fysisk grundform, der fremmer udholdenhed, styrke, koncentration.
 • Skal, når mulighed for selvstændig træning gives, kunne udvælge kendte træningsmetoder afpasset belastningen i den øvrige tjeneste.
 • Skal have forståelse for ernæringsrigtig kost samt vigtigheden af væske før, under og efter fysisk belastning.

Kompetencer

 • Skal kunne identificere egne træningsbehov under anvendelse af forsvarets fysiske test, og på baggrund heraf strukturere træning med afsæt i kendte træningsmetoder.
 • Skal, under fysisk pres, kunne fastholde overblik, så der i løsning af opgaverne holdes fokus på opgaven.

Indhold

 • Træningssteori, herunder core, styrke, anaerob og aerob træning samt kost og væske.
 • Almen Træning, herunder opvarmning, coretræning, kredsløbstræning og styrke- samt mikrotræning.
 • Specialtræning, herunder løfteteknik og forsvarets fysiske tests.


Undervisnings- og studiemetoder

Tilstedeværelsesundervisning er 1 dag fra 08:00-16:30.
Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og casestudier, samt praktisk oplæg og træning med henblik på introduktion til forskellige træningsmetoder.
Undervisningen suppleres med mikrotræning, baseret på den studerendes styrker og udvikler sine kompetencer til, selvstændigt og i grupper, at afvikle mikro træning efter princippet når som helst, hvor som helst og med hvad som helst for at inspirere den studerende til denne metode.
Instruktørrollen spænder fra lærerstyret undervisning til vejledning og understøttelse af de studerendes læring. 
Den fysiske træning er primært lærerstyret, og de studerende træner hhv. individuelt og i grupper. Dette sker bl.a. på baggrund af lærerens løbende evaluering af de studerende.
Der foretages løbende, under hele uddannelsesforløbet, en lærerfaglig vurdering af den studerende, for derigennem at monitere den enkeltes praktiske færdigheder og udvikling.

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol

Bemærkninger

 • Uddannelsen kan gennemføres over en dag 08.00-16.30  (Opdelt undervisning hvis behov opstår for enkelte enheder)
 • Undervisere på kurset BDET forudsætter at underviseren (ansvarlig), har minimum MFT niveau II og kan støttes af undervisere på MFT niveau I.
 • Uddannelsen gennemføres med afsæt i FSUPUB 902-62, håndbog i Militær Fysisk Træning.
 • Forsvarets Applikation – Træn Med Forsvaret, kan anvendes til planlægning af træning og instruktion i øvelser etc.
 • Uddannelsen er indarbejdet i fagplanerne for Forsvarets Basisuddannelser.
 • Den løbende evaluering, som er nævnt under ”Undervisnings- og studiemetoder” danner grundlag for endelig evaluering af den studerende.
 • Der udleveres uddannelsesbevis, gives ”Q” efter fuld deltagelse og gennemført uddannelse.
 • Uddannelsen gennemføres i kampuniform for militært personel.
 • Uddannelsen kan søges af alt personel i Forsvaret