Forsvarsakademiet

Sergent – Information til chefer

Tilmelding
Det er væsentligt, at kursisten tilmeldes kurserne i DeMars senest 6 uger før opstart.

Skulle du undtagelsesvis have behov for, at tilmelde en kursist efter 6 ugers fristen, så skal der altid rettes henvendelse til sektionens næstkommanderende på telefon 728 44311 eller uddannelseslederen for sergentuddannelsen på telefon 728 44361. Der skal ikke rettes henvendelse til AFTC kursuskontor først.

Hvad skal du som chef

 • Du kan med fordel lave en uddannelsesaftale med kursisten
 • Du skal i samarbejde med kursisten planlægge den tidsmæssige gennemførelse af de fire kurser og fjernundervisningsmodulet
 • Du skal kontrollere og facilitere at kursisten har de kvalifikationer, som er en forudsætning for opstart på de respektive kurser
 • Du skal budgettere og foranstalte rejseordre for kursisten, hvis vedkommende er berettiget
 • Du skal tilrettelægge den hjemlige tjeneste, så kursisten kan gennemføre kurserne, idet kursisten IKKE står til rådighed for enheden på tilstedeværelsesdagene.
 • Du skal tage stilling til den personlige læringsplan og facilitere, at de nye kompetencer bringes i spil
 • Du (NIV III) skal udnævne eleven til sergent

Du kan evt. finde inspiration og vejledning i følgende dokumenter:


Vilkår for kursistenskyd

 • Kandidater til uddannelsen skal afprøves ved Forsvarets Rekruttering inden uddannelsesstart
 • Flyvevåbnets personel skal ikke på SU under Flyvevåbnets sergentuddannelse
 • Kursisten er arbejdstidsneutrale under uddannelsen de dage, hvor der er tilstedeværelsesdage. Dagene ved egen enhed er almindelig tjeneste.
 • Sergentuddannelsen skal gennemføres ved siden af havende tjeneste
 • Der stilles ikke kvarterer til rådighed for kursisten under tilstedeværelsesdage ved AFTC
 • AFTC betaler for indkvarteringsfaciliteter på skydeperioden i Borris
 • AFTC stiller ikke køretøjer til rådighed for transport til og fra tilstedeværelsesdage
 • Uddannelsesforløbet koordineres mellem stedlige chef og kursisten
 • Kursisten er på rejseordre fra egen myndighed under uddannelsen
 • Kursisten bliver ikke udnævnt til sergent efter endt uddannelse – udnævnelse foretages ved egen myndighed ved indtrædelse i sergentstilling
 • Kursisten bliver introduceret til en personlig læringsplan under introdagen. Den personlige læringsplan er et personligt dokument, som kursisten selv udarbejder med udgangspunkt i læringsmålene for uddannelsen
 • Chefen iværksætter aktiviteter, som kan bringe kursistens kompetencer i spil


Krav til enhedens logistik

 • AFTC stiller ikke en Internet-PC til rådighed for kursisten – den skal de selv medbringe
 • Kursisten skal have adgang til en FIIN-PC til gennemførelse af fjernundervisning i føringsmodulet, hvor en del af undervisningen er TTJ
 • Til undervisningen i det grundlæggende ledelseskursus og føringskurset er det nødvendigt at kursisten har udleveret følgende beklædning og udrustning
 • Mundering og udrustning skal udleveres til kursisten fra det lokale udleverende depot – det bliver ikke udleveret ved AFTC
 • Det er vigtigt, at munderingen passer til årstiden, ligesom soveposen skal kunne anvendes udendørs – også om vinteren.
 • AFTC udleverer våben (Karabin M/96) til kursisterne under føringskurset.


Afgang fra et kursus
Afgang fra et kursus kan ske på flere måder:

Kursisten har haft et tilfredsstillende udviklingsforløb, men bestod ikke eksamen.
– Kursisten kan stille til eksamen på næste kursus.

Kursisten afgår og skal tage kurset igen.
– Kursisten bestod ikke eksamen og har ikke haft et tilfredsstillende udviklingsforløb.
– Kursistens samlede vurdering lever ikke op til kursets læringsmål.
– Kursisten har et fravær som gør, at vedkommende ikke vurderes, at kunne nå kursets læringsmål.
– Kursisten lever gentagende ikke op til de krav, der generelt kræves af en sergent.

Vurderingen af kursisten foretages af AFTC.


Afgang fra hele uddannelsen

 • Såfremt en kursist ikke er i stand til at gennemføre et kursus, så bliver kursisten sendt tilbage til egen myndighed med beskeden om at starte igen.
 • Der gennemføres ikke en kommission og kursisten er ikke afgået fra uddannelsen.
 • Kursisten har 24 måneder til at gennemføre de fem kurser og fjernundervisningsmodulet.
 • Såfremt kursisten ikke er i stand til det, er det kursistens egen enhed, som tager beslutning om afgang fra uddannelsen.