Forsvarsakademiet

Seniorsergent – Moduler – Management og forvaltning i Flyvevåbnet

Du vil opleve at komme tilbage i organisationen, og have tilegnet dig en strategisk viden og forståelse for international opgaveløsning i Flyvevåbnet, samt de organisatoriske og organisationspsykologiske mekanismer, der knytter sig til virket i egen organisation.

Under faget vil vi sørge for, at du får de nødvendige kompetencer til selvstændigt, at kunne virke som sagsbehandler indenfor eget område. Uddannelsen sikrer desuden, at du i rollen som sagsbehandler, kan tilvejebringe grundlaget for, at opgaven kan løses, herunder at datagrundlag, analyse, opstillinger og afvejninger giver værdiskabende og effektive handlemuligheder.

Formål

Formålet med modulet er, at give den militære mellemleder de særlige militære kompetencer, som skaber grundlaget for at kunne anvende og kombinere systematiske arbejdsmetoder til at fremme værdiskabende beslutninger og optimere forbruget af tildelte ressourcer på baggrund af gældende forvaltningsmæssige og juridiske bestemmelser, samt kunne anvende, og forstå, de psykologiske drivkræfter og principper i organisationspsykologien i relation til opgaveløsning i Flyvevåbnet.

Læringsmål

Viden og forståelse

 • Have viden om, og forståelse for, Forsvarets styrings- og virksomhedsmodel.
 • Have viden om, og forståelse for, sagsbehandlerens ansvar for processen; at tilvejebringe grundlaget for, at opgaven kan løses – datagrundlag, analyse, opstilling og afvejning af handlemuligheder.
 • Have viden om, og forståelse for, Forsvarets elektroniske dokumenthåndterings-værktøjer.
 • Have viden om, og forståelse for, forvaltningsjuridiske regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau.
 • Have viden om, og forståelse for, betingelserne for Forsvarets virke, herunder de politiske målsætninger og økonomiske rammer.
 • Have viden om, og forståelse for, Forsvarets nationale og internationale operationer.

Færdigheder

 • Kunne anvende og kombinere systematiske arbejdsmetoder i relation til at fremme værdiskabende beslutninger, eliminere sagsbehandlingsfejl og optimere forbruget af ressourcer.
 • Kunne formidle skriftlige budskaber inden for eget sagsbehandlerområde gennem anvendelse af et klart, forståeligt og korrekt sprog.
 • Kunne anvende og kombinere administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau.
 • Kunne tage højde for Forsvarets operationer, kunne tage højde for disse i relation til egen og enhedens opgaveløsning, ud fra en helhedsforståelse.

Kompetencer

 • Selvstændigt kunne tilvejebringe empiri, analyser, opstilling og anbefaling for handlemuligheder indenfor problemområdet.
 • Kunne varetage anvendelsen af relevante administrative regler og bestemmelser i forhold til eget funktionsniveau.
 • Skal, i kraft af indsigt på et styrket grundlag, kunne deltage i komplekse opgaveløsninger i relation til organisatoriske- og arbejdspsykologiske problemløsninger i Flyvevåbnet.
 • Skal, i en struktureret sammenhæng, kunne udvikle egen praksis i relation til det organisatoriske og arbejdspsykologiske felt.
 • Kunne håndtere og varetage komplekse udviklingsorienterede forandringsprocesser med effekt i organisationen.

Indhold

 • Formidling af skriftlige budskaber.
 • Sagsbehandlerens ansvar og opgaver.
 • Forsvarets styrings- og virksomhedsmodel.
 • Forsvarets rolle som politisk styret organisation.
 • Forsvarets juridiske forvaltningsgrundlag.
 • Arbejdspsykologisk stress- og krisehåndtering i en ledelsesmæssig kontekst.

Eksamen

Eksamen er en mundtlig prøve kombineret med en kort skriftlig opgave.
Den korte skriftlig opgave er en sammenhængende tekst, der udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering. Opgaven skal tage udgangspunkt i en virkelighedsnær situation eller et forløb fra egen praksis. Ved den mundtlige prøve kommenterer og uddyber den studerende opgaven og viser gennem anvendelse af relevante teorier, og undersøgelser, sin evne til at analysere praksis. Der perspektiveres i forhold til handlemuligheder i praksis.

Omfang af opgaven: Maks. 6 sider, prøvetid 30 minutter inklusiv vurdering. Opgaven og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen og er bedømmelsesgrundlaget for det militære modul “Management og Forvaltning i Flyvevåbnet ” i den Videregående uddannelse af mellemleder i Flyvevåbnet. Bedømmelsen er individuel med intern bedømmelse udtrykt ved 7-trinsskalaen. Ved intern eksamen foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere udpeget af AFTC.

Varighed

Undervisningen tilrettelægges og gennemføres som blended learning, som en kombination af tilstedeværelsesundervisning ved AFTC og perioder med distancelæring.
Modulet har en samlet udstrækning på 15 uger, med 9 tilstedeværelsesdage ved AFTC fordelt over 3 blokke. Hver tilstedeværelsesblok efterfølgendes af ca. 4 ugers distancelæring, herunder aktionslæringsaktivitet. Studiebelastningen for perioder med distancelæring udgør samlet set ca. 94 timer, afhængig af den enkelte studerendes forudsætninger.

Optagelseskrav

 • Deltaget på AU modulet – Det strategiske lederskab
 • Sikkerhedsgodkendt til FORTROLIGT
 • Vurderet studieegnet af egen samtaleleder

Niveau

Niveau 5 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

5 ECTS-point