Forsvarsakademiet

Seniorsergent – Moduler – AU Det strategiske lederskab

Som studerende opnår du at udvikle din en evne til at forstå og forholde dig til det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver og som ligeledes magter at formidle denne forståelse såvel opad som nedad i organisationen. Dette anses som et vigtigt led i at kunne varetage en funktion på seniorsergent niveau.

Formål

At den studerende gennem refleksion over praksis og teori indenfor fagområdet styrker sin ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til at forstå, forholde sig til, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver.

Læringsmål

Viden og forståelse

 • Skal inden for det strategiske ledelsesområde have udviklingsbaseret viden om områdets praksis og central anvendt teori og metode.
 • Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå områdets anvendelse af teori og metode inden for strategianalyse, -udvikling, -implementering.
 • Skal forstå væsentlige virkninger af konkret ledelsespraksis i forbindelse med strategiske tiltag og udviklingsprocesser såvel på det organisatoriske plan som på det personlige.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til den strategirelaterede del af lederens opgaver på det aktuelle ledelsesniveau.
 • Skal gennem beskrivelse, analyse og vurdering være i stand til at karakterisere en given organisations strategiske situation og udviklingsbehov.
 • Skal i lyset af organisationens strategitænkning og ud fra en selvstændig vurdering kunne identificere udviklingsbehov i egen afdeling.
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder.
 • Skal på basis af refleksion over egen ledelsestilgang og egen ledelsespraksis kunne redegøre for, hvorledes udviklingsmæssige tiltag kan iværksættes i egen afdeling, herunder hvorledes det relationelle aspekt kan tænkes ind i udviklingsprocesser.
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder under iagttagelse af organisationens værdisæt, afdelingens kompetenceområde og relationer til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

 • Skal kunne lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau – det operationelle, det taktiske eller det strategiske ledelsesniveau – i relation til den aktuelle kontekst.
 • Skal kunne udvikle egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med strategiarbejdet.
 • Den studerende skal kunne deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved opadtil at bidrage med input til strategien og ved i egen afdeling at kunne gennemføre strategiunderstøttende forandringer, bl.a. i form af kompetenceudvikling.
 • Skal på et reflekteret grundlag i egen afdeling kunne udvise ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der skaber følgeskab og bidrager til sammenhængskraften i organisationen.

Indhold

 • Strategiske teorier og modeller
 • Strategisk analyse, udvikling og implementering
 • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis. En proces der skaber ejerskab mening og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen/afdelingen
 • Forandringsprocesser og forandringsledelse
 • Personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen.
 • Metodeteori med fokus på metodetriangulering, teorivalg og metode

Eksamen

Mundtlig eksamen på baggrund af et individuelt langt projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Med langt projekt menes, at projektet samlet set maksimum må være på 15 normalsider svarende til 15 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Det lange projekt indgår med en helhed som en del af bedømmelsen.

Varighed

Akademimodulet er samlet set rammesat til 10 uger med 8 tilstedeværelsesdage ved AFTC fordelt over 4 blokke, samt 30 minutters mundtlig eksamen. Den resterende tid indeholder distancelæring ved siden af havende tjeneste.

Optagelseskrav

 • Deltaget på introduktionsdag ved AFTC
 • Gennemført uddannelsen til oversergent

Niveau

Niveau 5 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

10 ECTS-point