Forsvarsakademiet

Oversergent – Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet

Vi sørger for at, du kommer tilbage med kompetencen til, at anvende centrale organisatoriske og arbejdspsykologiske redskaber og færdigheder. OOAKompetencer der knytter sig til opgaveløsning på det ledelsesmæssige område, inden for rammerne af jeres mission, vision og værdier, uden at tabe driften af syne.

Du vil opleve at komme tilbage med en højere grad af viden og forståelse for national opgaveløsning i Flyvevåbnet, samt de organisatoriske mekanismer der knytter sig hertil. Indenfor arbejdspsykologien, kommer du tilbage med en styrket kompetence til at være en værdiskabende og professionel bidragsyder, i forhold til at skabe motivation og trivsel i jeres organisation.

Formål

Formålet med modulet er at give den militære mellemleder de særlige militære kompetencer, som kræves for at kunne forstå og anvende Flyvevåbnets organisatoriske processer og derved tage professionelt del i løsningen af praksisnære organisatoriske og arbejdspsykologiske opgaver. Samt gennem refleksion over praksis kunne vælge professionelle løsninger indenfor rammen af Flyvevåbnets værdier, kultur og opgaver.

Læringsmål

Viden og forståelse

 • Have vidne om og forståelse indenfor det organisatoriske og arbejdspsykologiske område i Flyvevåbnet, herunder struktur, processer, kultur, organisering, motivation og trivsel.
 • Have viden om og forståelse for Flyvevåbnets og dets nationale samarbejds-partners organisatoriske struktur, kultur og processer.
 • Have viden og forståelse for Flyvevåbnets operationer og opgaver.
 • Have viden om og forståelse for formidling i skrift og tale af praksisnære emner, der knytter sig til det ledelsesmæssige område.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende centrale organisatoriske og arbejdspsykologiske redskaber og færdigheder, der knytter sig til opgaveløsning på det ledelsesmæssige område i Flyvevåbnet.
 • Skal kunne vurdere praksisnære organisatoriske problemstillinger og anvise justeringer af arbejdsgange og arbejdsprocesser i Flyvevåbnet.
 • Skal i skrift og tale kunne formidle praksisnære organisatoriske, arbejdspsykologiske og ledelsesmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere.

Kompetencer

 • Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser indenfor det organisatoriske og arbejdspsykologiske felt i Flyvevåbnet.
 • Skal i kraft af indsigt på et styrket grundlag kunne deltage i faglige opgaveløsninger i relation organisatoriske og arbejdspsykologiske problemløsninger i Flyvevåbnet.
 • Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen militær ledelsespraksis i relation til det organisatoriske og arbejdspsykologiske felt.

Indhold

 • Organisatorisk kommunikation
 • Kommunikation og mediehåndtering
 • Flyvevåbnets organisatoriske grundelementer og struktur
 • Organisationskultur i Flyvevåbnet
 • Flyvevåbnets opgaver
 • Flyvevåbnets samarbejde med totalforsvaret
 • Arbejdspsykologi
 • Motivation og trivsel

Eksamen

Eksamen er en kort skriftlig opgave .
”En kort skriftlig opgave er en sammenhængende tekst, der udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering. Opgaven skal vise den studerendes evne til at anvende begreber og teorier med henblik på ny viden, færdigheder og kompetencer. Analyse af centrale og eksempelvise praksisrelaterede situationer, som kan belyse relevante teoretiske og metodiske overvejelser.”
Omfang af en skriftlig opgave: Maks. 4 sider
Bedømmelsen er individuel og den studerende vil modtage en kort skriftlig begrundelse for vurderingen.
Den korte skriftlig opgave er bedømmelsesgrundlaget for modulet ”Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet” og bedømmes med bestået / ikke bestået. Bedømmelsen er med intern censor og bedømmes af en eller flere undervisere udpeget af AFTC.

Varighed

Undervisningen tilrettelægges og gennemføres som blended learning, som en kombination af tilstedeværelsesundervisning ved AFTC og perioder med distancelæring. Modulet har en samlet udstrækning på 9 uger, med 6 tilstedeværelsesdage ved AFTC fordelt over 3 blokke. Hver tilstedeværelsesblok efterfølges af ca. 3 ugers distancelæring, herunder aktionslæringsaktivitet.
Studiebelastningen for perioder med distancelæring udgør samlet set ca. 25 timer, afhængt af den enkelte studerendes forudsætninger.

Optagelseskrav

 • Deltaget på AU modulet – Organisation og arbejdspsykologi
 • Sikkerhedsgodkendt til FORTROLIGT
 • Vurderet studieegnet af egen samtaleleder

Niveau

Niveau 5 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

0 ECTS-point