Forsvarsakademiet

Oversergent – Moduler – Ledelse i Flyvevåbnet

Vi sørger for, at du kommer tilbage til din enhed med kompetencen til, at implementere topledelsens strategi, udvikling og forandringsprocesser inden for rammerne af jeres mission, vision og LIFværdier, uden at tabe driften af syne.

Igennem faget finder du dit ståsted, som det ledelsesmæssige bindeled mellem top og bund. I dette spændingsfelt får du en viden og forståelse for nødvendigheden af, at have fagligheden til at kunne forstå, udfordre og være ambassadør for dine medarbejdere, og samtidig bevare din ledelsesmæssige troværdighed og integritet i relation til topledelsen.

Du vil opleve at komme tilbage som en mellemleder, der i højere grad kan møde egne medarbejdere og kollegaer gennem brug af ledelsesmetoder og med et sprog, der matcher den faglighed og de forventninger de selv og topledelsen har til en værdiskabende og professionel mellemleder.

Formål

Formålet med faget er at give den militære mellemleder indsigt i sin ledelsespraksis i relation til opgaveløsning i en militær kontekst og herigennem udvikle sin personlige lederadfærd. Dette sker med særlig fokus på at kunne analyse sammenhæng mellem fagets teori og praksis for derved at vurdere, hvilke af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer i Flyvevåbnet.

Læringsmål

Viden og forståelse

 • Skal have viden om og forståelse for anvendelse af militære ledelsesmæssige metoder og teorier.
 • Skal have viden om og forståelse for anvendelsen af forsvarets ledelsesgrundlag til løsning af militære problemstillinger på specialist- og mellemlederniveau.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende militære metoder og redskaber samt de færdigheder, der knytter sig til det praksisnære ledelsesmæssige område på specialist- og mellemlederniveau.
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder.
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til underlagt og/eller sidestillet personel.

Kompetencer

 • Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen militær ledelsespraksis i relation til opgaveløsning i Flyvevåbnet
 • Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser
 • Skal kunne varetage og udøve militær ledelse med henblik på at skabe vilkår for, at en gruppe af mennesker kan formulere og arbejde for opfyldelsen af bestemte mål

Indhold

 • Forsvarets ledelsesgrundlag
 • Flyvevåbnets Mission, Vision og Værdier
 • Militær risikoledelse
 • Militær ledelsesetik
 • Militær Straffelov og Retsplejelov
 • Analysering og udvikling af egen ledelsesstil
 • Praktiske ledelsesopgaver
 • Udvikling af egen læring og egen praksis

Eksamen

Bedømmelsen sker på baggrund af en individuel mundtlig prøve kombineret med en skriftlig projektopgave.
Bedømmelse er absolut og skal ske i forhold til bekendtgørelse nr. 714 – bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser og er begrundet i modulets skriftlige dokumentation, herunder:

 • Studieordning,
 • Bilag til Studieordninger,
 • Læringsplan, samt
 • Bedømmelsesplan

Beståkrav ved eksamen i modulet ”Ledelse i Flyvevåbnet” er opfyldt, hvis eksaminanden opnår mindst karakteren 02 jf. 7-trinsskalaen.

Den skriftlige projektopgave udarbejdes af 3 studerende. Alternativt 4 studerende såfremt modulets klassekvotient på 24 studerende ikke er opfyldt.
Ved aflevering i af den skriftlige projektopgave er indledning, problemformulering og konklusion fælles for gruppen. Ved den øvrige tekst angives det, hvem der har udarbejdet hvilke dele.

Omfang af projektopgave er:

 • Ved 3 studerende maks. 9 sider.
 • Ved 4 studerende maks. 12 sider.

Prøvetid i den mundtlige prøve er 30 minutter inklusiv vurdering og feedback. Den mundtlige prøve er individuel.

Projektopgave og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen og er bedømmelsesgrundlaget for det militære modul “Ledelse i Flyvevåbnet” i den Videregående uddannelse af mellemledere i Flyvevåbnet. Bedømmelsen er individuel med intern censor udpeget af AFTC.

Varighed

Undervisningen tilrettelægges og gennemføres som blended learning, som en kombination af tilstedeværelsesundervisning ved AFTC og perioder med distancelæring. Modulet har en samlet udstrækning på 9 uger, med 7 tilstedeværelsesdage ved AFTC fordelt over 3 blokke. Hver tilstedeværelsesblok efterfølgendes af ca. 3 ugers distancelæring.
Studiebelastningen for perioderne med distancelæring udgør samlet set ca. 26 timer, afhængt af den enkelte studerendes forudsætninger.

Optagelseskrav

 • Deltaget på AU modulet – Ledelse i praksis
 • Sikkerhedsgodkendt til FORTROLIGT
 • Vurderet studieegnet af egen samtaleleder

Niveau

Niveau 5 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

0 ECTS-point