Forsvarsakademiet

Oversergent – Moduler – Kompetenceudvikling i Flyvevåbnet

Du vil opleve at komme tilbage i organisationen, og have tilegnet dig et ledelsesredskab til udviklingen af Flyvevåbnets fundament og værdiskabere – medarbejderne. Du vil have fået styrket dineKIF evner til at kommunikere og skabe merværdi i opgaveløsningen igennem udvikling af- og i samarbejde med dine medarbejdere og kollegaer.

Du vil samtidigt få videreudviklet dit ledelsesmæssige begrebsapparat, som grundlæggende er med til at underbygge og udleve intentionerne i forsvarets ledelsesgrundlag.

Du vil igennem faget, finde dit ledermæssige ståsted i relation til, at indgå som samarbejdspartner for topledelsen i ønsket om at fremme trivsel og arbejdsmotivation, og dermed kvalitet og tilfredshed i arbejdet.

Formål

Formålet med modulet, er at skabe de kompetencer og den motivation, der sætter den studerende i stand til at udvikle sine medarbejderes kompetencer indenfor egen organisation. Dette sker med særlig fokus på:

 • At forøge, supplere eller forandre eksisterende medarbejderkompetencer.
 • At imødekomme ændrede jobkrav og faglig udvikling i egen enhed.
 • At forøge egen enhedens fleksibilitet og effekt igennem en bedre udnyttelse af medarbejderkompetencer.
 • At fremme trivsel og arbejdsmotivation, og dermed kvalitet og tilfredshed i arbejdet.

Læringsmål

Viden og forståelse

 • Skal have viden om og forståelse for Forsvarets kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem.
 • Skal have viden om tilrettelæggelsen af målrettede kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Skal have viden om og forståelse for opbygning af Flyvevåbnets uddannelsesdokumentation.
 • Skal som leder have viden om og forståelse for coachsamtalens kompleksitet og betydning for læring og kompetenceudvikling.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende de centrale redskaber og kommunikationsteknikker, som knytter sig til Forsvarets kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem.
 • Skal kunne anvende og kombinere ledelsesbaseret coaching i relation til iværksættelse af målrettede udviklingsprocesser.
 • Skal kunne vurdere praksisnære udviklingsbehov og justere læringsforløb og udviklingsprocesser i relation medarbejderudvikling.
 • Skal kunne formidle løsningsmuligheder på praksisnære problemstillinger ud fra en coachende tilgang overfor leder, kollegaer og medarbejdere i egen organisation.

Kompetencer

 • Skal som samtaleleder kunne igangsætte og gennemføre Forsvarets kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem for egne medarbejder for herigennem at skabe overensstemmelse mellem medarbejderens kompetencer og jobkrav.
 • Skal som leder kunne indgå i coachingsamtalen i overensstemmelse med de grundlæggende intentioner i forsvarets ledelsesgrundlag.
 • Skal kunne reflektere over egen rolle i relation igangsatte udviklingsaktiviteter.
 • Skal kunne indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde, der fremmer målrettet kompetenceudvikling.
 • Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen kompetence som medansvarlig for kompetenceudvikling.

Indhold

 • Flyvevåbnets kompetenceudviklingsstrategi
 • Forsvarets kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem
 • Forudsætninger for lærings- og udviklingsprocesser
 • Systemisk og ledelsesbaseret coaching
 • Magt og etik.
 • Flyvevåbnets uddannelsesdokumentation
 • Iværksættelse af interne og eksterne uddannelsesaktiviteter

Eksamen

Eksamen er en mundtlig prøve kombineret med en kort skriftlig opgave.
”En korte skriftlig opgave er en sammenhængende tekst, der udarbejdes på grundlag af en selvvalgt problemformulering. Opgaven skal tage udgangspunkt i en virkelighedsnær situation eller et forløb fra egen praksis. Ved den mundtlige prøve kommenterer og uddyber den studerende opgaven og viser gennem anvendelse af relevante teorier og undersøgelser sin evne til at analysere praksis. Der perspektiveres i forhold til handlemuligheder i praksis.”

Hvis den korte skriftlige opgave udarbejdes af mere end én studerende (dog maks. 3), er indledning, problemformulering og konklusion fælles for gruppen. Ved den øvrige tekst angives det, hvem der har udarbejdet hvilke dele. Bedømmelsen er individuel.
Omfang af en opgaven:

 • Maks. 4 sider for 1 studerende, prøvetid 30 minutter inklusiv vurdering.
 • Maks. 6 sider for 2 studerende, prøvetid 45 minutter inklusiv vurdering.
 • Maks. 8 sider for 3 studerende, prøvetid 60 minutter inklusiv vurdering.

Opgaven og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen og er bedømmelsesgrundlaget for det militær modul “Kompetenceudvikling i Flyvevåbnet” i den Videregående uddannelse af mellemleder i Flyvevåbnet. Bedømmelsen er individuel med intern bedømmelse udtrykt ved 7-trinsskalaen. Ved intern eksamen foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere udpeget af AFTC.

Varighed

Undervisningen tilrettelægges og gennemføres som blended learning, som en kombination af tilstedeværelsesundervisning ved AFTC og perioder med distancelæring. Modulet har en samlet udstrækning på 11 uger, med 8 tilstedeværelsesdage ved AFTC. Tilstedeværelsesdage er fordelt over 3 blokke. Hver tilstedeværelsesblok efterfølgendes af ca. 3 ugers distancelæring, herunder aktionslæringsaktivitet. Studiebelastningen for perioder med distancelæring udgør samlet set ca. 48 timer, afhængt af den enkelte studerendes forudsætninger.

Optagelseskrav

 • Deltaget på AU modulet – Undervisningsrollen under forandring
 • Sikkerhedsgodkendt til FORTROLIGT
 • Vurderet studieegnet af egen samtaleleder

Niveau

Niveau 5 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

5 ECTS-point (meriteret ved University College Syddanmark)