Forsvarsakademiet

Oversergent – AU Undervisningsrollen under forandring

Som studerende opnår du at kvalificere dig til at kunne varetage, begrunde og udvikle egen pædagogiske praksis samt deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring den pædagogiske forståelseAU UUF for udvikling af enheden. Dette anses som et vigtigt led i at kunne varetage en funktion på oversergent niveau.

I faget sætter vi mellemlederen i centrum og laver en klar og gennemsigtigt kobling mellem fagets indhold og metoder på den ene side og daglig praksis ude i organisationen på den anden, for på den måde at skabe mening og sammenhæng mellem faget og din praksis. Dette sker ved at sætte læring og udvikling i relation til din rolle som leder i flyvevåbnet – en ”add on”-rolle der også indebærer ansvaret for at skabe udvikling og læring hos egne medarbejdere.

Formål

Formålet med underviserrollen under forandringer er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne varetage, begrunde og udvikle egen voksenpædagogisk virksomhed samt kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde.

Læringsmål

Viden og forståelse

 • Har viden om samfundsmæssige forandringsprocesser, kulturel udvikling og uddannelsespolitiske reformbevægelsers betydning for ungdoms- og voksenpædagogisk arbejde.
 • Har viden om forventninger og dilemmaer og ift. underviserrollen i et moderne samfund og i forskellige undervisningsmæssige kontekster.
 • Har forståelse for forskellige kompetencebegreber og kompetenceudviklingsstrategier, deres anvendelse og betydning i forskellige undervisningsmæssige kontekster.

Færdigheder

 • Kan udvælge og anvende underviserpositioner og -opgaver afhængig af den undervisningsmæssige kontekst.
 • Kan formidle problemstillinger vedrørende egen underviserprofession.

Kompetencer

 • Kan udvikle egen underviserrolle.
 • Kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om pædagogisk udvikling.

Indhold

 • Forandringsprocesser i det moderne samfund.
 • Modernisering og kulturel udvikling.
 • Teamsamarbejde og teamlæring.
 • Teorier om kompetencebegrebet.
 • Begreber om lærerrollen i henholdsvis undervisnings- og vejledningssituationer.

Eksamen

Jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (BEK nr. 1519).

Varighed

Akademimodulet er samlet set rammesat til 10 uger med 8 tilstedeværelsesdage ved AFTC fordelt over 4 blokke, samt 30 minutters mundtlig eksamen. Den resterende tid indeholder distancelæring ved siden af havende tjeneste.

Optagelseskrav

 • Deltaget på introduktionsdag ved AFTC

Niveau

Niveau 5 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

10 ECTS-point