Forsvarsakademiet

Oversergent – Moduler – AU Ledelse i praksis

Som studerende opnår du at kvalificere dig på et fagligt og metodisk grundlag til, at kunne analysere og vurdere praksisnære ledelsesmæssige problemstillinger som et vigtigt led i at kunne varetage AU LIPen funktion på oversergent niveau.

Formål

 • At deltageren kan varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis
 • At deltageren opnår indsigt i egen ledelsespraksis og skal kunne definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring.
 • At deltageren gennem kendskab til og anvendelse af fagets teorier og værktøjer opnår indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder.
 • At deltageren gennem analyse af sammenhæng mellem praksis og teori kan vurdere hvilket af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer.
 • At deltagerne opnår metodeforståelse for og færdigheder i at kunne strukturere et projekt.

Læringsmål

Viden og forståelse

 • Skal inden for ledelsesområdet eller i et bredere perspektiv på det ledelsesmæssige fagområde have udviklingsbaseret viden om ledelsesområdets praksis og central anvendt teori og metode.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det ledelsesmæssige område
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder.
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet (operationelleog taktiske ledelsesniveau)
 • Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til ledelse

Indhold

 • Ledelsesforståelse der leder hen på praksisnære ledelsesteorier/-værktøjer/-stile der anvendes i dag og i den nærmeste fremtid
 • Analysering og udvikling af egen ledelsesstil
 • Ledelseskommunikationen og dertil hørende teorier og værktøjer
 • Udvikling af egen læring og egen praksis
 • Metodeteori med fokus på problemformulering og metode

Eksamen

Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Caseoplægget er enten en kort beskrivelse af et scenarie på maksimalt 2 normalsider svarende til 2 x 2400 tegn inkl. mellemrum, eller eksempelvis et kort videooplæg, eller lignende, der skildrer en relevant, virkelighedsnær situation fra egen praksis. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Varighed

Akademimodulet er samlet set rammesat til 10 uger med 8 tilstedeværelsesdage ved AFTC fordelt over 4 blokke, samt 30 minutters mundtlig eksamen. Den resterende tid indeholder distancelæring ved siden af havende tjeneste.

Optagelseskrav

 • Deltaget på introduktionsdag ved AFTC

Niveau

Niveau 5 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

ECTS

10 ECTS-point